Killan säännöt

 

Killan vuosikokous hyväksyi uudet säännöt 29.1.2011, rekisteröity 8.12.2011.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §   Yhdistyksen nimi on Mittamies- ja Topografikilta ry ja sen kotipaikka on

        Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2 §   Kilta toimii valtakunnan virallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti. Se pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, levittämään maanpuolustus­tietoutta sekä edistämään maanpuolustusharrastusta.

Toimintansa kilta pyrkii ulottamaan mahdollisimman laajoihin sen toiminnasta kiinnostuneisiin kansalaispiireihin. Erityisiä kohderyhmiä ovat puolustusvoimien mittaus-, mittaustiedustelu- ja topografitehtävissä palvelleet tai palvelevat henkilöt sekä maanmittaus- ja paikkatietoalalla työskentelevät henkilöt.

Killan tarkoitus on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tarjota jäsenilleen mahdollisuus ylläpitää ja kehittää tietojaan ja taitojaan sekä vaalia sodan ajan mittauspattereiden ja topografijoukkojen, Mittauspatterin, Mittauspatteriston, Tiedustelupatteriston ja Topografikunnan perinteitä.

Kilta tekee yhteistyötä maanpuolustuskiltojen ja muiden sen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvien yhteisöjen kanssa.

Kilta järjestää toimintaansa tukevaa vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta kerää perinneaineistoa, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily- ja tutustumis-tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, toimeenpanna arpajaisia, keräyksiä ja juhlatilaisuuksia sekä harjoittaa muuta sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

JÄSENET JA JÄSENMAKSUT

3 §   Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja säännöt.

Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta killan hallitus.

Killan hallitus voi nimetä killan varsinaisen jäsenen tämän suostumuksella killan veteraanijäseneksi.

Killan kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti killan hyväksi tai merkittävällä tavalla tukenut killan toimintaa. Jäsen voidaan kutsua kunniapuheenjohtajaksi, mikäli hän on toiminut killan hallituksen puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtajia on vain yksi kerrallaan.

Killan jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa rekisteröimättömiä alaosastoja killan jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja killan tarkoitusperiä edistämään.

4 §   Jäsenellä on oikeus erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta killan kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Eroaminen tulee voimaan kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, tai killan hallituksen päätöksellä jo ennen tätä määräaikaa.

Hallitus voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa taikka killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 §   Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää killan vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja veteraanijäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

KILLAN HALLITUS

6 §   Killan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Killan kaikista alaosastoista pyritään valitsemaan hallitukseen yksi jäsen.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulko-puoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan, muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä puolet on erovuorossa vuosittain. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

7 §   Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista sen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoukset voidaan pitää myös sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.

Tiedustelupatteristolla ja Topografikunnalla on oikeus asettaa hallituksen kokoukseen yksi edustaja, jolla on kokouksessa puheoikeus.

8 §    Hallituksen tehtävänä on:

 

 1. johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 2. edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia sekä esiintyä killan puolesta kantajana ja vastaajana
 3. kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 4. toimeenpanna killan kokousten tekemät päätökset
 5. vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä
 6. nimetä killan edustajat ja ehdokkaat tarvittaviin toimielimiin
 7. valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja palkkansa tulo- ja menoarvion rajoissa
 8. päättää varsinaiseksi jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa
 9. laatia killan tilinpäätös ja toimintakertomus
 10. laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 11. hoitaa muut kiltaa koskevat asiat.

KILLAN KOKOUKSET

9 §   Killan kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Killan vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Killan ylimääräinen kokous pidetään, kun killan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Killan kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, veteraanijäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus kutsuu killan kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.

Killan hallitus päättää etäosallistumismahdollisuuden tarjoamisesta killan kokouksiin.

10 §  Killan vuosikokouksessa

 

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. esitetään killan tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntä­misestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 9. valitaan killan edustajat ja ehdokkaat yhteisöihin, joissa kilta on jäsenenä sekä valtuutetaan hallitus nimeämään killan edustajat ja ehdokkaat muihin tarvittaviin toimielimiin
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli killan jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

TILIT JA NIMENKIRJOITTAMINEN

11 §  Killan tilikausi on kalenterivuosi.

Killan tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, hallituksen toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

12 §  Killan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KILLAN PURKAMINEN

13 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja killan purkamisesta on tehtävä killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamisesta tai killan purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

14 §  Killan purkautuessa käytetään sen varat ja muu omaisuus killan tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Killan tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

***

Nämä säännöt on hyväksytty Mittamies- ja Tiedustelukilta ry:n vuosikokouksessa Turussa 29.1.2011 ja rekisteröity Patentti- ja Rekisterihallituksessa 8.12.2011.

 

Edelliset killan säännöt ovat vuodelta 1997

MITTAMIES- JA TIEDUSTELUKILTA RY:N SÄÄNNÖT
HYVÄKSYTTY 17.12.1997

NIMI JA KOTIPAIKKA   

Yhdistyksen nimi on Mittamies- ja Tiedustelukilta ry ja sen kotipaikka on Kankaanpään kaupunki.
Yhdistyksen toiminta-alueena on Suomen valtakunnan alue.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

TARKOITUS JA TOIMINTA   

Kilta toimii valtakunnan virallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti. Se pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, levittämään maanpuolustustietoutta, edistämään maanpuolustusharrastusta sekä tekemään tunnetuksi Suomen turvallisuuspolitiikan historiallista taustaa ja nykyisyyttä.
Toimintansa kilta pyrkii ulottamaan mahdollisimman laajoihin kansalais¬piireihin sukupuoleen, ikään ja sotilasarvoon katsomatta.
Lisäksi killan tarkoituksena on lähentää toisiinsa Mittauspatteristoa ja killan toiminta-alueen väestöä, edistää varusmiesten viihtyvyyttä heidän palvelusaikanaan, kehittää yhteistyötä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa sekä vaalia maanpuolustusperinteitä ja historiallisia muistoja.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta kerää perinneaineistoa, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi kilta voi asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä juhlatilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Killan toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen siihen osaisille eikä se saa muutenkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

JÄSENET

Killan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä ikään, sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta jokainen Suomen kansalainen, jonka killan hallitus jäseneksi hyväksyy.
Varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluvat muut henkilöt voidaan hyväksyä perhejäsenenä kiltaan samoin perustein kuin varsinaiset jäsenet.
Varsinaiselta ja perhejäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää killan vuosi kokous.
Killan kokous voi killan hallituksen esityksestä kutsua killan kunniajäseneksi sen tarkoitusperää huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
Killan jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja killan jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja killan tarkoitusperiä edistämään. Patteristossa palvelevat varusmiehet voivat muodostaa killan yhteyteen varusmiesosaston. Varusmiesosaston jäsenet eivät ole killan varsinaisia jäseniä.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


Jäsenen, joka haluaa erota kiilasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti killan kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei hallitus esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin killan sääntöjä tai muutoin toiminnallaan vahingoittaa kiltaa, sen työtä ja päämääriä tai toimii kunnian vastaisesti tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.

KILLAN TOIMIELIMET   

Killan toimintaa johtaa killan vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 8 muuta jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt hallitus voi valita myös killan muusta jäsenistöstä.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat valitaan arvalla. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään 4 hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokoontumisen on tapahduttava vaadittaessa viimeistään 14 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä 4 jäsentä on saapuvilla.
Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Hallituksen tehtävänä on:
1.    Johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
2.    Edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia sekä esiintyä killan puolesta kantajana ja vastaajana.
3.    Kutsua kilta kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
4.    Toimeenpanna killan kokouksen tekemät päätökset.
5.    Vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä.
6.    Valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja palkkansa tulo- ja menoarvion rajoissa.
7.    Päättää varsinaiseksi ja perhejäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa.
8.    Laatia killan toiminta- ja tilikertomukset sekä tilin päätökset.
9.    Laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
10.    Hoitaa muut kiltaa koskevat asiat.


Killan hallituksen neuvoa-antavana elimenä toimii killan valtuuskunta.
Valtuuskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee killan vuosikokous kalenterivuodeksi kerrallaan killan varsinaisten jäsenten keskuudesta.
Valtuuskuntaan kuuluu enintään 20 jäsentä. Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tarpeen vaatiessa.

KOKOUKSET

Killan vuosikokouksessa, joka pidetään helmikuun 15. päivään mennessä
1.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.
2.    Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijoiden määrä.
3.    Esitetään killan toimintakertomus sekä killan tilinpäätös ja tilintarkastajien niistä antama lausunto.
4.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
5.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
6.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
7.    Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto.
8.    Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet.
9.    Päätetään, missä lehdessä kokouskutsut mahdollisesti julkaistaan.
10.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11§
Killan ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun vähintään 1/5 killan kaikista jäsenistä sitä erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

TILIT JA NIMENKIRJOITTAMINEN   
12§
Killan tilikausi on kalenterivuosi. killan tilinpäätös, tilit, toimintakertomus ja muut tarpeelliset asiakirjat on kuukautta ennen vuosikokousta jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.
13§
Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai killan toimihenkilön kanssa tahi joku heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI KILLAN PURKAMINEN   
14§
Ehdotukset, jotka tarkoittavat näitten sääntöjen muuttamista, tulee hyväksytyiksi, jos vähintään 3/4 killan kokouksessa annetuista äänistä niitä kannattaa.
Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

15§
Ehdotus, joka tarkoittaa killan purkamista, tulee hyväksytyksi, jos vähintään 3/4 killan kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa ja päätös on vahvistettava toisessa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisin äänten enemmistöin.
Killan purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

16§
Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan MaanpuolustuskiItojen liitto ry:lle tai killan purkamiskokouksen erikseen päättämällä tavalla maanpuolustustarkoituksiin.